Nyomtat Elküld Olvasási nézet

BESZÁMOLÓ az elmúlt évek JELENTŐSEBB ESEMÉNYEIRŐL

Fotó: TEMPLOMTORONY- ÉS PARÓKIAFELÚJÍTÁSI HÁLAADÓ ÜNNEPSÉGEN KÖSZÖNTŐT MOND KUTI CSABA FŐGONDNOK ÚR, MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

FIGYELEM!!!
IDŐRENDI SORRENDBEN HALAD EZ AZ ALFEJEZET 2003. márciusától kezdve a programok beszámolóit 2005 szeptemberéig.

2003:
Március 15-én a helyi ünnepségen Mesterházy Ildikó és Fábry Szabolcs helyezett el koszorút egyházközségünk nevében a Hősök Emlékművénél, ahol beszédet mondott Szombati József polgármester úr, gyülekezetünk gondnoka.

Március 29-30-án láttuk vendégül a Pécsi Református Gimnázium Diákszínpadát. A középiskolás vendégek Debreczeni Tibor A Kiválasztott c. darabját hozták el községünkbe és egyházközségünkbe. Szombat este szépen megtelt a vázsonyi kultúrház, ahol a nemzeti, de hitbeli (sors-)kérdéseket is felvállaló, azokra válaszokat megfogalmazó drámajáték nagy sikerrel szerepelt. Este a fiatalok családoknál voltak elszállásolva (itt is megköszönjük a családok vendégszeretetét). Másnap rendhagyó módon de. 10 órakor volt istentisztelet, ahol a fiatalokat kísérő Csüllög Ferenc tanár úr hirdette az igét. Központi gondolata a páli Ige volt: "Megragadott a Krisztus". A diákok a vázsonyi vár megtekintése és ebéd után indultak haza megfogadva, hogy visszajönnek hozzánk egy kirándulás keretében. Megragadott bennünket a kis csoport lelkisége és lelkesedése és úgy érezzük, hogy mi is adtunk vendégeinknek a szeretetből.

Április 6-án evangélikus, r. katolikus fiatalokkal közösen vettünk részt a "Kit Kerestek" II. Keresztény Ökumenikus Ifjúsági Találkozó programjaiban. A Budapest Arénában megrendezett 15.000 fős rendezvény napján, délelőtt a fiatalokkal ellátogattunk a Terror Háza múzeumba is.

Május 4-én, Anyák Napja keretében szolgált gyülekezetünkben Dinnyés József előadóművész, aki zsoltáros-, verses műsorában köszöntötte az édesanyákat, nagyszülőket is. A szolgálatá bemutatkozó-látogatás is volt egyben, hiszen a "Daltulajdonos" a Művészetek Völgye idei rendezvényének egyik vendége lesz. Ezúton is Isten erőt adó áldását kérjük testvérünk életére, megköszönve vendégeskedését.

Május 11-én a Zenés Vasárnap rendezvénysorozat keretében Családi Napot tartottunk. Az alkalom 14.00 órakor istentisztelettel kezdődött, ahol az igehirdetésben a lelkekhez vezető út első lépcsőjéről volt szó: "mindnenek minden lettem".
Az istentisztelet második felében az Óbudai Népzenei Iskola tanáraiból álló Jánosi Együttes és Szabó András irodalomtörténész tartott Berzsenyi Dániel-emlékműsort. A műsorban Berzsenyi verseiből, levelezéseiből hangzottak el részletek, melyben megismerhettük a dunántúli költő értékvilágát, értékszemléletét. A prózai részt gazdag népzenei rész egészítette ki korabeli verbunkos- és tánczenékkel. Az istentisztelet a parókiakertben élőzenés (Jánosi-zenekar)szeretetvendégséggel folytatódott. Az alkalomra érkeztek vendégek az Óbudai Református Egyházközség ifjúsági csoportjából és Németországból is. Az alkalmat köszöntötte Dr. Horváth Balázs országgyűlési képviselő is. Köszönetet mondunk ezúton is Dr. Szilágyi András testvérünknek a szervezőmunkáért és asszonytestvéreknek a gazdag szeretetvendégségben való közreműködésért.

FOLYTATÓDÓ ÉPÍTKEZÉSEK
Istennek hálát adva számolhatunk be arról, hogy folytatódhatnak a nagyvázsonyi templomtorony és a parókia külső felújítási munkálatai. A Gazdasági Minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint a gyülekezetnek a Széchenyi Tervben 2002 februárjában elnyert támogatásának utolsó harmadát a munkálatok befejezése és a kifizetések számlázása után utalja át az Államkincstár. E "meglepő" hír mellett a gyülekezet és annak több lelkes egyéni támogatójának köszönhetően rendelkeztünk annyi önerővel, hogy az építkezéseket be tudjuk határidőre fejezni és befejeződhessen a beruházás. Itt kell köszönetet mondani a Ház-Tech Kft. valamennyi vezetőjének és munkatársának, valamint több egyéni adakozó, hitelező nagyvonalúságának: Kinizsi Takarék, Strenner Zoltán, Fábry Balázs, Szombati József nevét hadd emeljem ki ezúton is. További részletek az EGYÉB hírek c. alfejezetben.

TANÉVZÁRÓ istentisztelet és konfirmációs fogadalomtételi ünnepséget tartottunk június 8-án. Az alkalmon a gyermekeket is megszólaltató igehirdetést, prédikációt követően az alsótagozatosok szolgálata következett. Ezt követően Szombati József gondnok úr köszöntötte a gyermekeket és osztotta ki a hittanosok értékelőlapjait. A hittanosok után Hajgató Eszter és Hajgató Bálint tett konfirmációs fogadalmat, melyet pünkösdi úrvacsorával zártunk.

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS és ZENÉS VASÁRNAP rendezvény volt községünkben és templomunkban július 13-án, vasárnap. Mátis Kálmán festőművész, a magyar gyermekrajzfilm egyik szülőatyja emléktábláját avatták nagyvázsonyi szülőházán. Az avatáson Mihácsi Lajos ev. és Fábry Szabolcs ref. lelkipásztorok szolgáltak. Az emléktábla-átadás után templomunkban zenés istentisztelet keretében Kövi Szabolcs fuvolaművész szolgált diavetítéssel egybekötött koncerttel. Az előadáson a fuvola mellett pánsípok, furulyák szólaltattak meg magyar, ír, afrikai, keleti népzenei motívumokat. A rendezvényt a parókiakertben megrendezett szeretetvendégség zárta. Ezen az alkalmon is nagy örömünk, hogy zsúfoltságig megtelt maroknyi gyülekezetünk kis temploma.

AZ ELSŐ IFJÚSÁGI ÓRA: Szeptember 13-án 7 fiatal jött el a megszólító 20 meghívó invitálását elfogadva. Volt olyan fiatal családanya, aki kisgyermekét is elhozta az alkalomra, de volt "frissen" konfirmált vendégünk is. A nagy korosztálybeli "szórás" végett is az alakuló közösség még formálódik, várhatóan két kör is megkezdi összejöveteleit (ifjúsági kör, fiatal felnőtt kör).

TANÉVNYITÓ istentiszteletet tartottunk szeptember 14-én, ahol a gyermekek felolvasták a nyári tábor naplójából készült élménybeszámolót. A tanévnyitó istentisztelet alapigéje az Özvegyasszony két fillérje történetből a Mk. 12:44 volt. Az alapige üzenetében többek között szó volt arról is, hogy "mindaz amink van, odaadható Istennek. A gyermekeink jövője is, mert az Úr nem elvenni akarja tőlünk azt (és más értekinket), hanem gyarapítani". A tanévnyitó keretében ismerté vált az idei hittanos menetrend (ld. Állandó alkalmak c. alfejezet) és az új hittanos ellenőrző könyv rendszere is. Ez méri és motiválja a gyermekek órai munkáját, templomi szolgálatait, gyülekezeti tevékenységét is.

Szeptember 28-án telt ház előtt beszélt Dr. Korzenszky Richárd osb, tihanyi perjel a Keresztyénség és a polgári életmód, forma kapcsolatáról. Az esten Fábry Szabolcs moderált.

HÁLAADÓ ÜNNEPSÉG OKTÓBER 11-ÉN /
MEGÚJULÁS KÍVÜL - BELSŐ ÉPÍTKEZÉS
Az elmúlt esztendőkben mindig történt valami a nagyvázsonyi egyházközség háza táján. Zenés vasárnapokon az Ige mellett a muzsika hívta Krisztushoz a gyülekezet tagjait, a vázsonyi polgárokat és erősítette a hitben járókat. A gyermekek rendszeresen megtöltve a parókiaudvart több családi délután főszereplői voltak, vasárnapról vasárnapre pedig egy-egy igeolvasással, fohásszal vettek/vesznek részt a liturgiában. Rendhagyó ünnepi műsorokon a fiatalok, felnőttek együtt ünnepelnek egy-egy egyházi, nemzeti ünnepet. A presbitérium Nagyvázsonyi Tárogató néven kiadványt szerkeszt és terjeszt faluban, a fiatal felnőttek köre pedig tábort és kirándulásokat szervezett a kisebbek generációjának. A legnagyobb sürgés-forgás mégis házfalakon történt, hiszen másfél évig munkások, szakemberek és a gyülekezet gondokának vezetésével hívek, presbiterek újították, tatarozták a templomtornyot és a több évtizede nem lakott parókiát, parókiaudvart. A mintegy 10 évvel ezelőtt megújult templom után július 23-án történt meg a felújított torony és parókia műszaki átadása, hogy az utolsó simitások után ősz derekára közösen adhassunk hálát Istennek a "csodát virágzó jelenért".

Október 11-én 11 órakor tartotta a Nagyvázsonyi Református Egyházközség az építkezések befejezését ünneplő hálaadó istentiszteletét. Molnár Csaba, a közösség felügyelő lelkésze mellett liturgiában Nagy Lajos esperes-helyettes szolgált.
Az alkalmon Dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöke igehirdetésében hangsúlyozta, hogy a felújítás, a megújulás célja a gyülekezet építése, Isten országának hirdetése. Szombati József gondnok (az építkezés egyik motorja) és Reichert László körjegyző köszöntötte az egybegyűlteket és adott számot az épitkezés gyülekezeti és települési jelentőségéről.
Az ünnepségen Kuti Csaba főgondnok, Dr. Huszár Pál egyházmegyei főjegyző és Dr. Horváth Balázs országgyűlési képviselő a fejlesztésért Istennek hálát adva további belső építkezésre buzdították a gyülekezet tagjait. Az ünnepség végén a hívek és a vendégek szeretetvendégség keretében járhatták be a megújult parókiát a gyülekezet pásztorolását végző Fábry Szabolcs hittanoktató, teológus vezetésével. A munkálatokat számos egyéni adakozó, a kicsi de lelkes gyülekezet anyagi és nem kevés munkaórában megtestesülő önereje mellett az egyházkerület és az egyházmegye, a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma, a Balaton Fejlesztési Tanács és a Széchenyi Terv segítette.

Az öröm és a hála valóban az Úré, de jóleső érzés leírni a körjegyző úr szavait: a nagyvázsonyi reformátusok példát adtak abból, hogy a szeretet és az összefogás ereje milyen nagyszerűen gyümölcsözik a falu legkisebb egyházi közösségének és az egész településnek javára.

Október 31-én, 18.30 órakor közös reformáció-napi isntentiszteletet tartottunk a vár melletti evangélikus templomban. A liturgiát Mihácsi Lajos ev. lp. vezette, Igét hirdetett Fábry Szabolcs. Külön öröm volt, hogy gyermekeink közül többen családostul jöttek el a közös ünnepségre.

SIKERES volt az Adventi Könyvvásár, melyet Wesetzky Szabolcs kádártai lp. által vezetett Kálvin- és Parakletos-lerakat ill. a gödöllői Koronás Könyvklub segítségével szerveztünk december 14-20. között. A megnyitó istentiszteletet követően egy héten át minden nap du. 15.00-19.00 között volt nyitva a "könyvesboltnak" átalakított hivatal. A presbiter testvérek és néhány fiatal vállalta felváltva az ügyeletet és a forgalom felügyeletét. Mintegy 30-40 család vásárolt lelki, hitéleti ill. nemzeti kiadványokat, nyomtatványokat szeretteinek értékes karácsonyi ajándékként. Több érdeklődő, járókelő jött be a parókiára beszélgetni, olvasgatni, nézelődni is. Így a hivatal találkozási pontként működve alkalmat adott arra is, hogy olyan testvérek beszélgessenek, akik egy-egy istentiszteleten ugyan találkoznak, de eleddig alig-alig váltottak néhány szót egymással. Jövőre, ha Isten engedi, folytatjuk a kezdeményezést.

KARÁCSONYÜNNEP SZENTESTÉN
December 24-én az istentiszteleti fohász keretében a fiatalok ifjúsági köre tartott egy rövid elmélkedést az adventi koszorú 4 gyertyájáról, a hitről, a szeretetről, a békességről és a reményről. Így indult a teltházas ünnepi istentisztelet, melynek második felében a gyermekek szolgáltak KÉPZELT RIPORT EGY KARÁCSONYI VÁSÁRRÓL c. zenés jelenetükkel. Az alkalom végén a gyermekek megajándékozása következett.
A gyermekszolgálatról (műsorról) a GYERMEKPROGRAMOK c. alfejezet alján lehet részleteket találni

2004:

DECEMBER 24-én 18.00 órakor karácsonyi ünnepi istentisztelet immáron hagyományosan gyermekeink szolgálatával és megajándékozásával templomunkban.

DECEMBER 13-19. között tartottuk Adventi Könyvvásárunkat a parókián. Kaphatóak voltak evangéliumi és ünnepi kiadványok valamint a nemzeti kulturális értékeket megjelenítő kötetek, emléktárgyak, képeslapok, üdvözlőkártyák, hanghordozók du. 14-19.00 óra között.

OKTÓBER 31-én Kövy Szabolcs adott filmvetítéssel egybekötött fuvolakoncertet a 18.00 órás istentisztelet keretében.

OKTÓBER 30-án FALV-AKCIÓ keretében a művelődési házban filmvetítés volt (Tizenöt perc hírnév) és a filmet követően beszélgetés Bayer Zsolttal a média szerepeiről.

SZEPTEMBER 19-én TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET 18.00 órakor templomunkban.

SZEPTEMBER 12-én 18.00 órakor az ARS NOVA együttes adptt koncertet de. 10 órakor ZENÉS VASÁRNAP keretében.

JÚNIUS 13-án TANÉVZÁRÓ istentisztelet volt 18.00 órakor templomunkban.

MÁJUS 2-án, várhatóan 18.30 órakor ünnepi istentisztelettel egybekötve adta át falunknak a Haza és Haladás Alapítvány nevében Dr. Horváth Balázs országgyűlési képviselő az ifjúsági célokat szolgáló mikrobuszt. Az alkalom számos meglepetéssel is szolgál, hiszen ifjúsági istentisztelet tartunk ezen a vasárnapon (részletek PIK... alfejezetben).

2005

FALVAKCIÓ keretében Január 9-én 14.00 órakor a PASSIÓ c. filmet vetítjük le, melyet követően EPERJES Károllyal találkozhatnak az alkalom résztvevői. Színművész vendégünkkel a hitről, értékekről, magyarságról beszélgetünk. A rendezvény helyszíne a művelődési ház.

FALV-AKCIÓ keretében vendégül láttuk Koltay Gábort, aki a Trinanon c. film mentén tartott előadást. FALV-AKCIÓ keretében filmvetítések mellett beszélgetések zajlottak még hitről, egyházról, hazáról, európaiságról.

Pünkösdkor három fiatal konfirmált gyülekezetünkben.

Június 5-én tanévzáró istentisztelet keretében zártuk a tanulási időt.

Családi vasárnappal kezdtük az idei félévet, amely istentisztelettel kezdődött. Istentisztelet keretében rövid vetítés majd a parókián szeretetvendégség várta a családokat. A gyermekek birtokba vehették a számukra kialakított szobát a Parókián, ahol a jövőben istentiszteletek alatt gyermekfoglalkozásokat szervezetünk.

2006

Konfirmációs felkészülést kezdett: Hardi Viktória, Bocskay Dávid, Schenek Szidónia

Új (elektronikus) orgonát kapott gyülekezetünk a svájci Taubert-családtól

Gyerektábort tartottunk a Dunakanyarban

Fábry Szabolcs polgármesterré választásával a gyülekezeti szolgálatot Gondos Gábor folytatja vasárnaponként.

Élő betlehem - életnagyságú szalmabábokkal, élő állatokkal és egyhetes kulturális rendezvénysorozattal a parókiaudvaron.

2007

Konfirmáció a gyülekezetben. 2007 pünkösdjén Schenek Szidónia, Hardi Viki, Bocskay Dávid és Szentgyörgyvölgyi Lajos tett konfirmációs fogadalmat.Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...
 • 2021. július 27., kedd

  Több ezer résztvevőt, köztük rengeteg határon túlról érkezőt várnak a kedden kezdődött Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra Debrecenbe. A feszt...
 • 2021. július 26., hétfő

  Táncra perdülő latrok és az utca porában osztozó igazságkeresők között: vajon történhet-e igazi találkozás? A Művészetek Völgyéből jelentkezünk.
 • 2021. július 26., hétfő

  A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány Szakkollégium egyaránt várja tehetséges, egyetemre vagy főisk...
 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...